Едноставно но значајно, создаваме подобра прифатливост на новитетите меѓу докторите и останатите здравствени работници на етичен, непристрасен и начин базиран на докази

Контакт
metamedico@metamedico.mk

  Сите големи работи почнуваат како мали

  МетаМедико се занимава со давање обединети сервисни услуги од областа на застапувањето на странски фармацевтски компании, медицински маркетинг и промоција, регистрација на лекови и внесување на пазарот, како и со медицински активности од делокругот на работењето на фармацевтските компании според највисоките етички стандарди и социјална одговорност. Со тоа им помагаме на нашите клиенти да ја изградат и да ја зголемат вредноста на нивната деловна активност – реноме на сопствениот бренд, создавање приход и континуирано растење на профитот.

  МетаМедико е формирана според постојната законска регулатива на 15 февруари 2005 година како Друштво со ограничена одговорност (ДОО), а набрзо потоа се трансформира во ДООЕЛ со основна дејност: Советување во врска со работењето и другото управување. Формирана е од еден лекар со долгогодишно искуство во областа на управувањето, медицинскиот маркетинг, фармацевтската регулатива и клиничките испитувања.
  Основана врз база на индивидуалниот карактер, способноста и искуството на сопственикот, во МетаМедико доминира тимскиот дух каде што секој инволвиран во деловните активности дава свој индивидуален придонес базиран на стручноста, способностите и креативноста што ги носи со себе.Во работната атмосфера доминираат отворената комуникација, поддршката, соработката, континуираното збогатување на знаењето и способностите, сè со цел да се остварат поставените цели на ефикасен и етички начин.

  Развиваме иновативни сервисни, комуникациски и продажни програми, координација на настани и даваме нова вредност во односите со клиентите.“

   Постојано ориентирани кон грижата за клиентите

   Како компанија што дава интегриран сервис на нашите клиенти, пред сè обезбедуваме интелектуална сила, стратешко планирање и критичко размислување. Фармацевтската индустрија е висококомпетитивна, брзорастечка и во континуиран развој, што само по себе налага развој на нови продукти и изнаоѓање нови приоди во информацијата и едукацијата на здравствените работници и на пациентите. За таа цел развиваме иновативни сервисни, комуникациски и продажни програми, координација на настани и даваме нова вредност во односите со клиентите.

   Кога клиентот ќе побара соработка со нас во врска со некој деловен предизвик, ние тоа го прифаќаме како шанса за решавање на проблемот на крајниот корисник. Со над 28 години континуирано успешна кариера во фармацевтската индустрија сакаме стекнатото искуство да го употребиме во трансформација на деловното пријателство во долгорочно партнерство.На клиентите им обезбедуваме постигнување на маркетиншки и продажни цели со одговорен професионален и етички пристап, отвореност, чесност и искреност.

   Квалитет

   „Кога се работи во МетаМедико постои чувст в о на посебен приод кон севкупното работење - однос кон колегите , клиентите и соработниците .“

   Посебниот приод кон работењето е резултат на долгогодишното работно искуство на основачот на раководни позиции во фармацевтската индустрија. Бидејќи сфаќањето на работењето и односот кон работата е специфичен, го нарековме Начин на управување во МетаМедико .Нашите вредности ги изразуваме во сите наши активности. Добрите норми на однесување е она што се вреднува. Секојдневно, краткорочно и долгорочно, се трудиме да најдеме вистински баланс меѓу сожалувањето и конкуретноста и обврските кон себе, колегите, општеството, работата и семејниот живот.

   Наши клиенти

   Eli Lilly & Co.

   Astellas

   Abbvie

   Abbott

   Pfizer

   МетаМедико се гордее со способноста да обезбедува интегрирани и специфицирани сервисни услуги на интернационални фармацевтски компани кои се или му биле клиенти. МетаМедико го создава и го развива својот тим со кој може да се соочи со сите пазарни предизвици во фармацевтскиот сектор локално и регионално.

   Услуги

   Со докажаните човечки ресурси им излегуваме во пресрет на нивните потреби и на економски оправдан начин ги остваруваме нивните најдобрите интереси.
   Брендот на клиентот е основата на работењето. Но тоа не е самото лого туку и респектот од страна на корисниците и конкуренцијата поради идеата позади која се стои. Солидната основа обезбедува успех во справувањето со конкуренцијата и со иновативна комуникација се пренесуваат саканите пораки до крајните корисници. На тој начин ја создаваме и зголемуваме вредноста на бизнисот на клиентите.
   Ние сме посветени во градење на имиџот на клиентите и довербата кон нив. Ние точно знаеме како и кога да комуницираме со крајните корисници и на тој начин да го негуваме односот клиент краен корисник.
   Сето тоа го постигнуваме со специјализиран високо обучен стручен кадар во областа на фармацевтската регулатива, маркетинг и продажба.

   Закажи состанок

   Локација:

   Ул. Јан Хус 28
   1000 Скопје, Северна Македонија

   Телефон:

   +389 70 204 202

   Се испраќа
   Вашата порака се испрати.Ви благодариме !